• Home

ANBI Transparantie

A. Algemene gegevens

Naam ANBI:

Diaconie van de Protestantse gemeente te Goes

Telefoonnummer (secretaris):

0113-251096

RSIN/Fiscaal nummer:

824103932

Website adres:

www.protestantsgoes.nl

E-mail:

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Adres:

Ds. W.H. van der Vegtplein 2

Postcode:

4461NC

Plaats:

Goes

Postadres:

Postbus 2003

Postcode:

4460 MA

Plaats:

Goes

De Protestantse gemeente te Goes is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt (Kerkorde artikel X lid 3)

De diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 2 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.

Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Diaconie van de Protestantse gemeente te Goes.

B. Samenstelling bestuur.

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 24 leden, die worden gekozen door en uit leden van de kerkelijke gemeente. Het College van diakenen telt 9 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. begroting en jaarrekening. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken (Ordinantie 11, art 8)

C. Doelstelling/visie

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 

2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 

3 - Betrokken in Gods toewijding tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D. Beleidsplan.

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link:

Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland www. protestantsekerk.

Op de website www.protestantsgoes.nl vindt u het beleidsplan 2016-2020 van onze gemeente, waarin de missionaire en diaconale doelen en activiteiten van de diaconie zijn opgenomen.

E. Beloningsbeleid.

De diaconie heeft geen medewerkers in dienst. En leden van de diaconie en onder de diaconie vallende commissies en of werkgroepen ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in standhouden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Het College van Diakenen ondersteunt leden en in mindere mate niet leden met financiële middelen en of andere hulpvragen. Tijdens de diensten wordt volgens een goedgekeurd collecterooster geld opgehaald wat naar de specifieke doelen wordt doorgezet. Ontvangen extra geld wordt voor het bestemde doel besteed. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

G. Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit:

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

 

Begroting

Rekening

Rekening

 

2017

2017

2016

Baten

     
       

Baten onroerende zaken

           2.957

           2.957

           2.957

rentebaten en dividenten

          2.126

           1.281

           1.992

opbrengsten uit stichtingen/ kassen en fondsen

           2.800

           2.835

           2.826

bijdragen levend geld

          1.200

           4.599

         1.528

door te zenden collecten

                   -  

         25.335  

       29.724    

totaal baten

         9.083

         37.007

              39.027

       
       

lasten

     
       

lasten overige eigendommen en inventarissen

               345

               354

               342

afschrijvingen

                   -

                   -  

                     -  

pastoraat

                   -  

                   -  

                     -  

lasten kerkdiensten, catechese ect.

                   -  

                   -  

                     -  

verplichtingen /bijdragen andere organen

           3.320

           2.630

           3.263

Salarissen/onkosten

               100

               524

               100  

kosten beheer en administratie

               826

               909

               808

rentelasten/bankkosten

               950

               451

               451

diaconaal werk plaatselijk

         19.500

34.194        

         20.338

Diaconaal landelijk wereldwijd

 

25.334

29.724

lasten

         25.041

         64.397

         55.026

       

Saldo baten lasten

       - 15.958

       -27.390

         -15.999

       

Bovenstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de diaconie in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

De diaconie bezit vermogen in de vorm van landerijen en geldmiddelen. Dit is aan de diaconie nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie.

De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan het diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen.

Onder lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de diaconale bezittingen.

Werkgroep Kerk in Actie

Onder verantwoording van de Diaconie werkt zelfstandig de “Werkgroep Kerk in Actie”. Zij richten hun werkzaamheden op diaconale werkzaamheden buiten Nederland. Vroeger was de werkgroep bekend onder ZWO.

Minstens 1 diaken is lid van de werkgroep. Verder wordt er een financiële verantwoording afgelegd aan de Diaconie en naderhand aan de Kerkenraad.

De werkgroep heeft een eigen vermogen. Per periode variërend van 1 tot 3 jaar wordt een doel gekozen. Dat doel kan op advies van de classis/regio of een eigen gekozen doel zijn. Voorts verzorgt de werkgroep acties/publiciteit rondom de landelijke KIA collectes. Om aan extra geldmiddelen voor gekozen doelen te komen worden er acties ondernomen. Bijvoorbeeld: gezamenlijk eten, verkoop van koek en taart na de kerkdienst en acties rond kerst e.d. De genoemde gegevens van A tot en met E van ANBI-transparant gelden ook voor de werkgroep Kerk in Actie.

Een verkorte staat van baten en lasten wordt hieronder weergegeven:

 

Begroting

Rekening

Rekening

 

2016

2017

2016

Baten

     
       

Baten onroerende zaken

          

        

            

rentebaten en dividenten

            

           92

             210

opbrengsten uit stichtingen/ kassen en fondsen

          

          

          

bijdragen levend geld

          

          

        

giften

                    

822                    

           2.409           

totaal baten

        

           914

           2.619

       
       

lasten

     
       

Kosten 40 dagen project

        

              

Afdracht 40 dagen project

                    

305

               888  

Kosten overige projecten

                        

                   -  

Bijdragen aan:

                        

                     -  

Oeganda, Moldavie, Junctos Contigo, Fugura

                  

           4.595

Giften

                  

255

                 50

Bijdragen aan:

Hongersnood, KIA midden oosten, projecten in Nepal.

3500

kosten beheer en administratie

                  

-

               363

Diverse kosten

                  

88

               11

Bankkosten

                  

62

            60

   

lasten

                  

4.210

         5.967

       

Saldo baten lasten

                  

         -3.296

         -1.560

Afdrukken E-mailadres

Voetnoot

Copyright © 2018 Protestantse gemeente te Goes. Alle rechten voorbehouden.
Joomla! is vrije software uitgegeven onder de GNU/GPL Licentie.

Ontwerp en design Peter Schrijver