• Home

A. Algemene gegevens.

 1. Naam ANBI:

  Diaconie van de Protestantse gemeente te Goes

  Telefoonnummer (secretaris)

  0113-251096

  RSIN/Fiscaal nummer:

  824103932

  Websiteadres:

  www.protestantsgoes.nl

  E-mail:

  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

  Adres:

  Ds. W.H. van der Vegtplein 2

  Postcode:

  4461 NC

  Plaats:

  Goes

  Postadres:

  Postbus 2003

  Postcode:

  4460 MA

  Plaats:

  Goes

  De Protestantse gemeente te Goes is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “.

  De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3).

  De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 4 lid 2 van de kerkorde.

  De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.

  Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

  De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de diaconie van de Protestantse Gemeente te Goes.

  B. Samenstelling bestuur.

  Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad. 25 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

  Het College van diakenen telt 10 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het classicaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 6-9).

  C. Doelstelling/visie.

  De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

  1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 

  2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 

  3 - Betrokken in Gods toewijding tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

  D. Beleidsplan.

  Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via de link:

  Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

  Op de website www.protestantsgoes.nl vindt u het beleidsplan 2017-2021 van onze gemeente waarin de missionaire en diaconale doelen en activiteiten van de diaconie zijn opgenomen.

  E. Beloningsbeleid.

  De diaconie heeft geen medewerkers in dienst. En leden van de diaconie en onder de diaconie vallende commissies en of werkgroepen ontvangen geen vergoeding voor werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed. Eén predikant verricht een aantal werkzaamheden voor en in opdracht van de diaconie. Een bijdrage voor deze kosten wordt vergoed aan het College van Kerkrentmeesters.

  F. Verslag Activiteiten.

  De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in standhouden van een
  levende gemeente. Dat doen zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

  G. Voorgenomen bestedingen.

  De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit:

  In de kolom begroting in het overzicht onder H is dit cijfermatig in beeld gebracht.

  H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

  Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de diaconie in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

  De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

  Verkorte staat jaarrekening

  Begroting

  2020

  Begroting

  2019

  Rekening

  2018

  Staat van baten en lasten

  Baten

  Baten onroerende zaken

       

  Rentebaten

       

  Bijdragen levend geld

       

  Door te zenden collecten

  0

  0

   

  Overige bijdragen en baten

       

  Totaal baten

       

  Lasten

  Lasten niet kerkelijke eigendommen

  400

  345

  366

  Verplichtngen en bijdragen

       

  Salarissen en vergoedingen

  900

  500

  838

  Kosten beheer en administratie

   

  908

   

  Rentelasten en bankkosten

  500

  600

  404

  Diaconaal maatschappelijk werk plaatselijk

       

  Diaconaal wereldwijd

     

  -

  Afdracht door te zenden collecten giften

  -

  -

   

  Totaal lasten

       

  Operationeel resultaat

  -48.400

  -30258

  -45.553

  Toelichting

  Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

  De diaconie bezit enig vermogen in de vorm van landerijen en geldmiddelen. Dit is aan de diaconie nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie.

  De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen.

  Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie
  (eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in standhouden van het landelijke diaconale werk van de kerk.

  Onder lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de diaconale bezittingen.

  20 december 2019

  Penningmeester Diaconie PgGoes

Afdrukken E-mailadres

c Kerkbalans nwestijl2020lc

Voetnoot

Copyright © 2018 Protestantse gemeente te Goes. Alle rechten voorbehouden.
Joomla! is vrije software uitgegeven onder de GNU/GPL Licentie.

Ontwerp en design Peter Schrijver