ANBI/RSIN

ANBI Transparantie

A. Algemene gegevens

Naam ANBI:

Diaconie van de Protestantse gemeente te Goes

Telefoonnummer (secretaris):

0113-251096

RSIN/Fiscaal nummer:

824103932

Website adres:

www.protestantsgoes.nl

E-mail:

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Adres:

Ds. W.H. van der Vegtplein 2

Postcode:

4461NC

Plaats:

Goes

Postadres:

Postbus 2003

Postcode:

4460 MA

Plaats:

Goes

De Protestantse gemeente te Goes is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt (Kerkorde artikel X lid 3)

De diaconie van deze  gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 2 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.

Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën  en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Diaconie van de Protestantse gemeente te Goes.

B. Samenstelling bestuur.

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 30 leden, die worden gekozen door en uit leden van de kerkelijke gemeente. Het College van diakenen telt 10 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. begroting en jaarrekening. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken (Ordinantie 11, art 8)

C. Doelstelling/visie

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 

2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 

3 - Betrokken in Gods toewijding tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D. Beleidsplan.

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link:

Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland www. protestantsekerk.

Op de website www.protestantsgoes.nl vindt u het beleidsplan 2016-2020 van onze gemeente, waarin de missionaire en diaconale doelen en activiteiten van de diaconie zijn opgenomen.

E. Beloningsbeleid.

De diaconie heeft geen medewerkers in dienst. En leden van de diaconie en onder de diaconie vallende commissies en of werkgroepen ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.  Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed. 1 Predikant verricht een aantal werkzaamheden voor en in opdracht van de diaconie. Een bijdrage voor deze kosten wordt vergoed aan het College van Kerkrentmeesters.

F. Verslag Activiteiten.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Het College van Diakenen ondersteunt leden en in mindere mate niet leden met financiële middelen en of andere hulpvragen. Tijdens de diensten wordt volgens een goedgekeurd collecterooster geld opgehaald wat naar de specifieke doelen wordt doorgezet. Ontvangen extra geld wordt voor het bestemde doel besteed. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

G. Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit:

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.  

 

Begroting

Begroting

Rekening

 

2018

2017

2016

Baten

     
       

Baten onroerende zaken

            2.957

            2.957

            2.957

rentebaten en dividenden

            2.126

            3.587

            1.992

opbrengsten uit stichtingen/ kassen en fondsen

            2.800

            2.800

            2.826

bijdragen levend geld

            1.200

            1.200

            1.528

door te zenden collecten

                    -  

                   -  

          29.721      

totaal baten

            9.083

            9.083

          39.027

       
       

lasten

     
       

lasten overige eigendommen en inventarissen

                345

                345

                342

afschrijvingen

                     - 

                     -  

                     -  

pastoraat

                     -  

                     -  

                     -  

lasten kerkdiensten, catechese ect.

                     -  

                     -  

                     -  

verplichtingen /bijdragen andere organen

            3.320

            3.320

            3.263

Salarissen/onkosten

          15.100

                100 

                100  

kosten beheer en administratie

               826

                826

                808

rentelasten/bankkosten

            1.250

                950

                451

diaconaal werk plaatselijk

          22.000

          19.500

          20.338

diaconaal provinciaal/landelijk/wereldwijd

   

         29.724

lasten

          42.841

          25.041

          55.026

       

Saldo baten lasten

        -33.758

         -15.959

         -15.999

Bedragen in euro’s

     

Bovenstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de diaconie in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

De diaconie bezit  enig vermogen in de vorm van landerijen en geldmiddelen. Dit is aan de diaconie nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie.

De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan het diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en  doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk diaconale werk van de kerk

Onder lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de diaconale bezittingen.

Afdrukken E-mailadres

c Kerkbalans nwestijl2020lc

Voetnoot

Copyright © 2018 Protestantse gemeente te Goes. Alle rechten voorbehouden.
Joomla! is vrije software uitgegeven onder de GNU/GPL Licentie.

Ontwerp en design Peter Schrijver