Kerkenraad

Kerkenraad:

In onze protestantse gemeente is er één kerkenraad. Die wordt gevormd door alle ambtsdragers: de diakenen, de ouderlingen, de ouderlingen-kerkrentmeesters en de predikanten. De kerkenraad vergadert enkele malen per jaar en bepaalt het algemene beleid.

De lopende zaken worden behartigd door de kleine kerkenraad. De kleine kerkenraad bestaan uit
* het moderamen (= dagelijks bestuur) van de kerkenraad (zie onder).
* ambtsdragers uit verschillende werkgroepen en colleges.
* de (overige) predikanten.

Moderamen van de kerkenraad:

* Harry van Waveren. ouderling met bijzondere opdracht: voorzitter.
* Flip Homburg, ouderling bijzondere opdracht: scribaat.
* Agnes Hoekstra: ouderling bijzondere opdracht: scribaat.
* Aarnoud Jobsen, predikant en vice-voorzitter (na 01-02-2017: Nelleke van der Linden).
* Rinus Dieleman, ouderling-kerkrentmeester.
* Dingeman de Feiter, diaken.
 

Afdrukken E-mailadres

Voetnoot

Copyright © 2018 Protestantse gemeente te Goes. Alle rechten voorbehouden.
Joomla! is vrije software uitgegeven onder de GNU/GPL Licentie.

Ontwerp en design Peter Schrijver