• Home
  • ANBI-Kerkrentmeesters

ANBI-Kerkrentmeesters Protestantsegemeente te Goes

ANBI TRANSPARANTIE

A. Algemene gegevens

Naam ANBI: Protestantse gemeente te Goes
Telefoonnummer 0113-216281
RSIN/Fiscaal nummer: 819245082
Website adres: www.protestantsgoes.nl
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Adres: Hoogewei 44
Postcode: 4464 AL
Plaats: Goes
Postadres: Postbus 2003
Postcode: 4460 MA
Plaats: Goes
 
 

De Protestantse gemeente te Goes is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

De kern van onze gemeente zien wij in het geloof in de bevrijdende God en van Jezus Christus. Een missionaire en diaconale gemeente, dienend door openheid, zowel intern als naar buiten, gastvrij en getuigend van het evangelie. Een gemeente waarin jong en oud kunnen participeren.

De Protestantse Gemeente te Goes is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk .Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland. (www.protestantsekerk.nl)

De Protestantse Kerk in Nederland heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse gemeente te Goes.

B. Samenstelling bestuur.

Het bestuur van de Protestantse Gemeente te Goes ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In deze gemeente telt de kerkenraad 41 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van kerkrentmeesters (hierna te noemen : het College) is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen, gebouwen en overig onroerende zaken van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden.

De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit 10 leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).

Het Moderamen, samengesteld vanuit de Kerkenraad en het College van Kerkrentmeesters; is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding en doet voorstellen omtrent de kerkelijke organisatie aan de betreffende bestuursorganen. Binnen de Protestantse Gemeente te Goes bestaat het Moderamen uit een afgevaardigde van de Diaconie, College van Kerkrentmeesters, predikanten, aangevuld met de algemeen voorzitter en scriba


 

C. Doelstelling/visie.

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de eneheilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 

2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 

3 - Betrokken in Gods toewijding tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D. Beleidsplan.

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link:

Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland (www.protestantsekerk.nl

Op de website www.protestantsgoes.nlvindt u het beleidsplan 2011-2015 van onze gemeente.

 

E. Beloningsbeleid.

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders en organisten, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:

Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland (www.protestantsekerk.nl)

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

 

F. Verslag Activiteiten.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad.

G. Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht. De Protestantse Gemeente te Goes heeft in 2014 het besluit genomen om alle erediensten in één kerk te houden. Centrale kerk is de inmiddels gerenoveerde Vredeskerk. Financieel heeft dit voor de begroting 2015 de nodige consequenties; die pas na de definitieve reorganisatie vastgesteld kunnen worden. Een deel van de renovatiekosten Vredeskerk zijn reeds verwerkt in de rekening 2014

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar. De reorganisatie 2014/2015 kan nog van invloed zijn op het uiteindelijke resultaat 2015.

 

  Begroting 2016 Rekening 2015 Rekening 2014
Opbrengsten uit bezittingen 59.100 73.386 93.426
Bijdragen gemeenteleden 384.500 405.942 419.934
Overige bijdragen (legaten gemeenteleden) 3.000 35.376 100.207
Totaal baten (A) 446.600 514.704 613.567
       
Bestedingen pastoraat (predikant/kerkelijk werker 275.100 273.207 293.673
Bestedingen Kerkediensten, catechese en gemeentewerk 6.800 10.520 5.913
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 27.800 28.563 31.082
Lasten kerkelijke gebouwen (incl. afschrijvingen) 60.200 76.569 168.654
Lasten overige eigendommen en inventarissen 16.300 46.106 19.349
Salarissen (koster, organisten e.d.) 99.800 135.916 155.446
Lasten beheer en administratie, bankkosten 26.400 33.606 30.680
Totaal lasten (B) 512.400 604.487 704.797
       
Resultaat (totaal A - B) -65.800 -89.783 -91.230
       

 

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. De Protestantse Gemeente te Goes vraagt kerkleden elk jaar via de Actie Kerkbalans om hun financiële bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

De Protestantse Gemeente te Goes bezit vermogen in de vorm 2 woningen, landerijen en geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van deze bestanddelen in het vermogen worden aangewend voor het werk van de betreffende gemeente onder aftrek van de gemaakte kosten.

De Protestantse Gemeente te Goes ontvangt geen overheidssubsidie in Nederland. Het monumentale kerkgebouw : Grote – of Maria Magdalena kerk is in erfpacht overgedragen aan een stichting die verantwoordelijk is voor de algehele exploitatie en het onderhoud. Alle eventuele subsidies ontvangt de betreffende stichting

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

AfdrukkenE-mail