DIACONIE

A. Algemene gegevens

Naam ANBI:

Diaconie van de Protestantse gemeente te Goes

Telefoonnummer (secretaris):

0113-251096

RSIN/Fiscaal nummer:

824103932

Website adres:

www.protestantsgoes.nl

E-mail:

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Adres:

Ds. W.H. van der Vegtplein 2

Postcode:

4461NC

Plaats:

Goes

Postadres:

Postbus 2003

Postcode:

4460 MA

Plaats:

Goes

De Protestantse gemeente te Goes is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt (Kerkorde artikel X lid 3)

De diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 2 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.

Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Diaconie van de Protestantse gemeente te Goes.
 

B. Samenstelling bestuur.
 

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 28 leden, die worden gekozen door en uit leden van de kerkelijke gemeente. Het College van diakenen telt 10 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. begroting en jaarrekening. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken (Ordinantie 11, art 8)
 

C. Doelstelling/visie

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 

2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 

3 - Betrokken in Gods toewijding tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D. Beleidsplan.

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link:

Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland www. protestantsekerk.

Op de website www.protestantsgoes.nl vindt u het beleidsplan 2016-2020 van onze gemeente, waarin de missionaire en diaconale doelen en activiteiten van de diaconie zijn opgenomen.

E. Beloningsbeleid.

De diaconie heeft geen medewerkers in dienst. En leden van de diaconie en onder de diaconie vallende commissies en of werkgroepen ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Het College van Diakenen ondersteunt leden en in mindere mate niet leden met financiële middelen en of andere hulpvragen. Tijdens de diensten wordt volgens een goedgekeurd collecterooster geld opgehaald wat naar de specifieke doelen wordt doorgezet. Ontvangen extra geld wordt voor het bestemde doel besteed. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan. 

        G. Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit:

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

 

Begroting

Rekening

Rekening

 

2016

2016

2015

Baten

 

 

 

Baten onroerende zaken

€ 2.957

€ 2.957

€ 2.957

rentebaten en dividenten

€ 3.587

€ 1.992

€ 3.577

opbrengsten uit stichtingen/ kassen en fondsen

€ 2.800

€ 2.826

€ 2.810

bijdragen levend geld

€ 400

€ 1.528

€ 4.095

door te zenden collecten

€ -

€ -

€ -

totaal baten

€ 9.744

€ 9.303

€ 13.439

 

 

 

 

Lasten

 

 

 

lasten overige eigendommen en inventarissen

€ 300

€ 342

€ 299

afschrijvingen

€ -

€ -

€ -

pastoraat

€ -

€ -

€ -

lasten kerkdiensten, catechese ect.

€ -

€ -

€ -

verplichtingen /bijdragen andere organen

€ 3.423

€ 3.263

€ 3.406

Salarissen/onkosten

€ 100

€ 100

€ 140

kosten beheer en administratie

€ 826

€ 807

€ 726

rentelasten/bankkosten

€ 650

€ 486

€ 554

diaconaal werk plaatselijk

€ 18.500

€ 21.638

€ 15.768

 

 

 

 

lasten

€ 23.799

€ 26.636

€ 20.893

 

 

 

 

Saldo baten lasten

€ - 14055

€ -17.333

€ - 7.454


Bovenstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de diaconie in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

De diaconie bezit vermogen in de vorm van landerijen en geldmiddelen. Dit is aan de diaconie nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie.

De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan het diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen.

Onder lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de diaconale bezittingen.

WERKGROEP KERK IN ACTIE

Onder verantwoording van de Diaconie werkt zelfstandig de “Werkgroep Kerk in Actie”. Zij richten hun werkzaamheden op diaconale werkzaamheden buiten Nederland. Vroeger was de werkgroep bekend onder ZWO.

Minstens 1 diaken is lid van de werkgroep. Verder wordt er een financiële verantwoording afgelegd aan de Diaconie en naderhand aan de Kerkenraad.

De werkgroep heeft een eigen vermogen. Per periode variërend van 1 tot 3 jaar wordt een doel gekozen. Dat doel kan op advies van de classis/regio of een eigen gekozen doel zijn. Voorts verzorgt de werkgroep acties/publiciteit rondom de landelijke KIA collectes. Om aan extra geldmiddelen voor gekozen doelen te komen worden er acties ondernomen. Bijvoorbeeld: gezamenlijk eten, verkoop van koek en taart na de kerkdienst en acties rond kerst e.d. De genoemde gegevens van A tot en met E van ANBI-transparant gelden ook voor de werkgroep Kerk in Actie.

Een verkorte staat van baten en lasten wordt hieronder weergegeven:

 

Begroting

Rekening

Rekening

 

2016

2016

 

2015

Baten

 

 

 

Baten onroerende zaken

rentebaten en dividenten

€ 210

€ 433

opbrengsten uit stichtingen/ kassen en fondsen

bijdragen levend geld

giften

€ -

€ 2.409

€ 4.925

totaal baten

€ 2.619

€ 5.358

 

 

 

 

Lasten

 

 

 

 

 

 

 

Kosten 40 dagen project

€ 150

Afdracht 40 dagen project

€ -

€ 888

€ 1.296

Kosten overige projecten

€ -

€ -

€ 63

Bijdragen aan:

€ -

€ -

€ -

Oeganda, Moldavie, Junctos Contigo, Fugura

€ -

€ 4.595

€ 4.546

Giften

€ -

€ 50

€ 500

kosten beheer en administratie

€ -

€ 363

€ 363

Diverse kosten

€ -

€ 11

€ -

Bankkosten

€ -

€ 60

€ -

 

 

 

 

lasten

€ -

€ 5.967

€ 6.918

 

 

 

 

Saldo baten lasten

€ -

€ -3.348

€ -1.560

Afdrukken E-mail