Drie jaar jeugdwerk in beweging

Interview met Leontien Slabbekoorn en Cornelis Rot

Leontien kennen we op zijn minst van de bladzijden 4 en 5 van Op Weg (JOPGoes) waar de laatste jaren allerlei berichten over het jeugdwerk in onze gemeente stonden. Cornelis is sinds vorig jaar een paar uur per week komen helpen. Inmiddels hebben we, bij het verschijnen van dit nummer van Op Weg, in een gezamenlijke kerkdienst van Leontien afscheid genomen. Zij trad in dienst op 1 mei 2011. Zij was in dienst van JOP maar gedetacheerd bij onze gemeente. Haar taak was in drie jaar én het jeugdwerk in onze gemeente op te tuigen, want het was in het slop geraakt, én te zorgen dat het bij haar vertrek op het bereikte niveau en in dezelfde geest kon doorgaan. Daar heeft zij vrijwilligers voor geworven en opgeleid, zodat er goede vooruitzichten zijn. Drie jaar is een krappe periode om zoiets voor elkaar te krijgen. Vanaf 1 juli 2013 is Cornelis Rot aan het team toegevoegd om het jeugdwerk een extra boost te geven. Een van zijn taken was om Leontien te coachen. Tot 1 juli 2014 zette hij zijn relatie met onze gemeente voort. Met Leontien missen we een sympathieke en enthousiaste medewerkster.

Fun, Faith & Friends

Wie de berichten van JOPGoes in de laatste jaargangen van Op Weg gevolgd heeft of weleens las, weet dat Leontien in die drie jaar allerlei activiteiten ontplooid heeft om kinderen en hun ouders met de kerk en het geloof bekend te maken. Sirkelslag, Kidsexpres, Muziekmiddagen, Creamiddagen, Kinderbijbelfeest, allemaal activiteiten en nog niet eens alle, die onder haar hoede en leiding werden georganiseerd, sommige jaarlijks, andere maandelijks. Het moest in de eerste plaats leuk en interessant zijn om eraan deel te nemen. De visie van het jeugdwerkteam is Fun, Faith and Friends. Vanuit het samenzijn met je vrienden tot gesprekken komen die ergens over gaan, o.a. geloven. In het jeugdwerk gaan we relaties met elkaar aan. Vanuit die ontmoetingen ontstaat ruimte om iets van elkaars geloof - mar ook de twijfel – te delen. Verder heeft ze gezorgd dat er een 16+ groep en een gespreksgroep ouders van de grond zijn gekomen.

Voorgeschiedenis

De komst van Leontien was een gevolg van het besluit van de kerkenraad in mei 2010 om een jeugdwerker aan te trekken. Reden: zorgen en vragen over het jeugdwerk in onze gemeente. Het Beleidsplan 2011-2015 beschrijft de situatie eind 2010: vergrijzing en afname van het aantal kinderen en actieve jongeren. Er was nog wel jeugd betrokken bij de kerk, voornamelijk door de kindernevendiensten en de basiscatechese. Omdat deze situatie van stilstand en achteruitgang uiteindelijk onwenselijk is, is aan JOP advies gevraagd 

Lees meer

Afdrukken E-mail

Jaarverslag jeugdwerkteam 2013

Jaarverslag Jeugdwerkteam januari 2013-april 2014
 
Het jeugdwerk van Protestantse Gemeente Goes heeft in 2013 verder vorm en een extra impuls gekregen. Het aantal activiteiten is gestabiliseerd en er is fors geïnvesteerd in gezinnen en potentiële vrijwilligers. De rode draad van dit jaar was talentgericht werken en werven. Dit heeft geresulteerd in een toename van het aantal vrijwilligers en een uitbreiding van het aantal leden van het jeugdwerkteam. Dankzijonze activiteiten hebben we veel positieve contacten gelegd. Het belangrijkste is echter dat we met kinderen en jongeren iets hebben kunnen delen van het verhaal van God en Jezus en de waarde die dat heeft voor ons leven.
 
Jeugdwerkteam
Het jeugdwerkteam bestaat vanaf het begin van 2011 uit JOP Jeugdwerker Leontien Slabbekoorn, JOP coach Cornelis Rot, de jeugdouderlingen Ruben Jobsen en Arjen van Keulen, predikant Nelleke van der Linden en jeugddiaken Marlies Langeveld. Dit team is in het najaar 2013 uitgebreid met Eric Lindemans. Het jeugdwerkteam komt maandelijks bij elkaar voor overleg. Binnen dit overleg worden activiteiten ontwikkeld, geëvalueerd en nieuwe en bestaande lijnen uitgezet die passen binnen de visie van het jeugdwerkteam en het opgestelde jaarplan. Er is hard gewerkt aan het toekomstig bestendig maken van het jeugdwerk. Dat hebben we vorm gegeven door vrijwilligers te werven en ze voor te bereiden op het overnemen van werkzaamheden die bij de jeugdwerker liggen. Voor alle activiteiten is gezocht naar een coördinator.

Missie
“Wij zijn een levende gemeente met als uitgangspunt de Bijbel. Plezier, gezelligheid en variatie staan voorop. We ontmoeten elkaar in een gevarieerde gemeenschap en delen in de liefde door God gegeven.” Deze missie van het jeugdwerkteam op het jeugdwerk in de PG Goes is tot stand gekomen in oktober 2012 waar naast de vaste samenstelling van het jeugdwerkteam nog een paar vrijwilligers een brainstormsessie hebben belegd.

Jaarwerkplan
Naast de missie zijn er concrete afspraken gemaakt die leidend zijn in het jaarwerkplan van de JOP Jeugdwerker. Daarnaast zijn er een aantal aanvullende afspraken gemaakt tussen de kerkenraad , de jeugdwerker en de coach. Deze aanvulling is gemaakt om te bewerkstelligen dat er een fundament staat wat door vrijwilligers kan worden overgenomen en uitgebouwd op het moment dat de jeugdwerker het 3-jarig project heeft beëindigd.

Lees meer

Afdrukken E-mail