TAAKGROEP LITURGIE

Deze taakgroep is ingesteld om uitvoering te geven aan de plannen uit Inspiratie voor Innovatie.. Niet om dwingend vormen voor te schrijven, maar voor het aangeven en stimuleren van mogelijkheden.
 
Taak:
diversiteit liturgische vormen bewaren en bewaken
vernieuwing stimuleren
preekrooster invullen
vaststellen rooster avondmaalsdiensten
planning diensten met bijzondere muziekvormen, cantorij, koor, muziekgroep
vormgeving laatste zondag kerkelijk jaar
voorbereiding kerkelijke hoogtijdagen, Advent, 40 dagentijd
 
Samenstelling:
- professioneel betrokkenen bij erediensten: predikanten, organist, cantor, koster
- vertegenwoordiging ambtsdragers, ouderling èn diaken
- gemeenteleden met affiniteit bij liturgie 
- coördinator kindernevendienst
 
Deelnemers: 
Voorlopig voorzitter: Harry van Waveren
Predikanten: Aarnoud Jobsen, Rob Kamermans, Nelleke van der Linden
Organist: Erik Zwiep en/of Marjanne Deij
Cantor: Rutger Mauritz
Kindernevendienst: Ellemijn van Waveren
Gemeentelid: Piet Vreeke
Gemeentelid: Saskia Korstanje-Bosch
Ambtsdragers: Corry Verburg-Abrahamse, verslaglegging
Koster: Simon van Keulen
 
Afspraken:
Diversiteit liturgische vormen bewaren en bewaken:
* We moeten oppassen voor een mengelmoesje in de vormgeving van de diensten. Wel moet iedereen zich thuis kunnen voelen in de dienst.
* Wenselijk voor van lengte dienst: max. 1 uur en 1 kwartier.
* Opbouw van repertoire van liederen, zoeken naar werkwijze om liederen bekend te maken. Bv lied van de maand. 
* Het model voor de liturgie zoals in het dienstboek aangereikt, nemen we als uitgangspunt. 
* Er is ruimte voor afwisseling in de wijze waarop in de diensten aan kinderen aandacht wordt besteed en het moment waarop ze vertrekken. De opzet van de dienst, liederenkeuze en liturgie spelen hierbij een rol
* Lied voor en met de kinderen voor ze naar de nevendienst gaan
* De volgorde in de orde van dienst wordt: eerst gebeden, dan de inzameling van de gaven.
* De kinderen komen terug in de dienst bij de inzameling, behalve als ze een eigen bijdrage hebben in de gebeden.
* Aan de diaconie wordt gevraagd de bestemming van de diaconiecollecte beter bekend te maken. Aankondigen in kerkblad/gemeentebrief en een korte mededeling in de dienst. Dit laatste kan gebeuren door een ambtsdrager, maar deze kan ook worden geprojecteerd.
* De organisatie van Open kerk diensten wordt geregeld door de werkgroep 
Deze werkwijze wordt al werkende weg geëvalueerd en bijgesteld. Dit is een continu proces waarin ook de gemeente wordt betrokken.
 
Vaste muzikale onderdelen van de morgendienst Protestantse gemeente te Goes 
- Beaming bemoediging: gesproken Amen.
- Gezongen Kyrie: Ordinarium 2; Aansluitend Gloria idem of glorialied.
- De Maaltijd van de Heer: Sanctus en Benedictus: Ordinarium 2; Agnus Dei (Lam Gods): Ordinarium 2.
- Indien van toepassing: Credo: NLB 340b.
- Tijdens collecte: orgelspel (wordt vooraf door de organist doorgemaild).
- Gezongen Amen: NLB 431b.
 
Preekrooster
De predikanten maken een rooster waarbij één van hen de coördinatie rond een hoogtijdag op zich neemt. Daarbij hoort ook de verbinding met de kindernevendienst over het te volgen project in de opbouw naar de viering van de hoogtijdag.
 
Diensten met bijzondere elementen
Dit zijn diensten met bijvoorbeeld: doop, avondmaal, bevestiging ambtsdragers, aangepaste dienst, medewerking cantorij, muziekgroep, koor, themadienst. Voorkomen moet worden dat er teveel van deze elementen in één dienst terecht komen. 
Doopdiensten worden vooraf gepland met mogelijkheid aan te melden bij de dienstdoende predikant. 
Voor het hele kerkelijk jaar wordt een rooster gemaakt met diensten met bijzondere elementen.
 
Thematische diensten
Dit betreft een serie diensten met een doorgaande lezing. In de adventstijd en in de 40 dagentijd gebeurt dat met het project van Kind op zondag of ‘Vertel het maar’. In de ‘groene’ periode wordt gezocht naar creatieve invulling om meer afwisseling te bieden in de jaarlijks terugkerende lezingen.  De opzet van de zomeravondgebeden is daar een voorbeeld van. Dit wordt gezien als winst boven het volgen van het aangegeven leesrooster.
 
Zomeravondgebeden
Gedurende de periode dat we in de Grote Kerk zijn, houden we daar ook zomeravondgebeden. Deze starten in juni en lopen tot begin augustus.

Afdrukken E-mail