TAAKGROEP LITURGIE

Deze taakgroep is ingesteld om uitvoering te geven aan de plannen uit Inspiratie voor Innovatie. Het is geen liturgiecommissie. Het gaat om coördinatie. Niet het dwingend voorschrijven van vormen, maar aangeven en stimuleren van mogelijkheden.

Taak:

 • diversiteit liturgische vormen bewaren en bewaken
 • vernieuwing stimuleren
 • preekrooster invullen
 • vaststellen rooster avondmaalsdiensten
 • planning diensten met bijzondere muziekvormen, cantorij, koor, muziekgroep
 • vormgeving laatste zondag kerkelijk jaar
 • voorbereiding kerkelijke hoogtijdagen, Advent, 40 dagentijd

Samenstelling, werving voor:
- professioneel betrokkenen bij erediensten: predikanten, organist
- vertegenwoordiging ambtsdragers, ouderling èn diaken
- gemeenteleden met affiniteit bij liturgie
- coördinator kindernevendienst
Deelnemers:
Voorlopig voorzitter: Harry van Waveren
Predikanten: Aarnoud Jobsen, Rob Kamermans, Nelleke van der Linden
Organist: Erik Zwiep
Kindernevendienst: Simone Tahapary
Gemeentelid: Piet Vreeke
Ambtsdragers: Corry Verburg-Abrahamse, verslaglegging
Koster: Simon van Keulen

Afspraken:

Diversiteit liturgische vormen bewaren en bewaken:

 • We moeten oppassen voor een mengelmoesje in de vormgeving van de diensten zoals die gebruikelijk waren. Wel moet iedereen zich thuis kunnen voelen in de dienst.
 • Wenselijk voor van lengte dienst: max. 1 uur en 1 kwartier.
 • Invoering nieuwe liedboek bij opening Vredeskerk
 • Opbouw van repertoire van liederen, zoeken naar werkwijze om liederen bekend te maken. Bv lied van de maand.
 • Het model voor de liturgie zoals in het dienstboek aangereikt, nemen we als uitgangspunt.
 • Er is ruimte voor afwisseling in de wijze waarop in de diensten aan kinderen aandacht wordt besteed en het moment waarop ze vertrekken. De opzet van de dienst, liederenkeuze en liturgie spelen hierbij een rol
 • Het ‘uitwuiflied’ wordt gehandhaafd. Dit is het lied dat de gemeente zingt als de kinderen naar de eigen ruimte gaan.
 • De volgorde in de orde van dienst wordt: eerst gebeden, dan de inzameling van de gaven.
 • De kinderen komen terug in de dienst bij de inzameling, behalve als ze een eigen bijdrage hebben in de gebeden.
 • Aan de diaconie wordt gevraagd de bestemming van de diaconiecollecte beter bekend te maken. Aankondigen in kerkblad/gemeentebrief en een korte mededeling in de dienst. Dit laatste kan gebeuren door een ambtsdrager, maar deze kan ook worden geprojecteerd.
 • De organisatie van Open kerk diensten wordt ook in de nieuwe situatie geregeld door de groep die daar nu bij betrokken is.
Deze werkwijze wordt al werkende weg geëvalueerd en bijgesteld. Dit is een continu proces waarin ook de gemeente wordt betrokken.

Vaste muzikale onderdelen van de morgendienst Protestantse gemeente te Goes:
Op initiatief van onze drie organisten is afgesproken voor alle vaste muzikale onderdelen van de morgendienst met een nieuwe versie te beginnen. Niemand krijgt daarmee het idee voorgetrokken of achtergesteld te worden. Het spreekt vanzelf dat we deze melodieën met ons allen zullen gaan aanleren en het liefst daarbij de cantorij inzetten.
 • Beaming Groet: gesproken Amen
 • Gezongen Kyrie: Ordinarium 2 Aansluitend Gloria idem of glorialied
 • De Maaltijd van de Heer:
  • Sanctus en Benedictus: Ordinarium 2
  • Agnus Dei (Lam Gods) : Ordinarium 2
 • Indien van toepassing: Credo: NLB 340b
 • Tijdens collecte: orgelspel (wordt vooraf door de organist doorgemaild)
 • Gezongen Amen: NLB 431b
Preekrooster:
De predikanten maken een rooster waarbij één van hen de coördinatie rond een hoogtijdag op zich neemt. Daarbij hoort ook de verbinding met de kindernevendienst over het te volgen project in de opbouw naar de viering van de hoogtijdag.

Diensten met bijzondere elementen:
Dit zijn diensten met bijvoorbeeld doop, avondmaal, bevestiging ambtsdragers, aangepaste dienst, medewerking cantorij, muziekgroep, koor, themadienst. Voorkomen moet worden dat er teveel van deze elementen in één dienst terecht komen.
De predikanten maken voor het kerkelijk jaar 2015-2016 een rooster met diensten met bijzondere elementen.
De doopdiensten worden niet meer vooraf op datum vastgelegd in het rooster. Wel geclusterd, zodat er meerdere dopelingen en doopouders zijn.

Thematische diensten:
Dit betreft een serie diensten met een doorgaande lezing. In de adventstijd en in de 40 dagentijd gebeurt dat met het project van Kind op zondag. In de ‘groene’ periode wordt gezocht naar creatieve invulling om meer afwisseling te bieden in de jaarlijks terugkerende lezingen. De opzet van de komende zomeravondgebeden is daar een voorbeeld van en wordt gezien als winst boven het volgen van het aangegeven leesrooster.

Zomeravondgebeden:
Gedurende de periode dat we in de Grote Kerk zijn, houden we ook zomeravondgebeden. Deze starten op zondag 7 juni en lopen tot eind september, maar niet op de kermiszondag en bij de openlucht oecumenische dienst eind augustus.

AfdrukkenE-mail