Lid worden

Als u lid wilt worden van onze gemeente, bent u natuurlijk hartelijk welkom. Ook als u overweegt om lid te worden of als u zich afvraagt of onze gemeente voor u een goede geloofsplek zou kunnen zijn, bent u hartelijk welkom. Het is natuurlijk altijd zinvol om eens een aantal malen een kerkdienst van onze gemeente mee te maken en u af te vragen of u zich bij ons thuis zou kunnen voelen. In een persoonlijk gesprek willen we u graag verder helpen! Hieronder alvast wat informatie.

Voor alle christelijke kerken geldt: lid word je door de doop. Als u (nog) niet bent gedoopt (hetzij als kind, hetzij als volwassene), kunt u lid worden van onze gemeente door belijdenis te doen en u te laten dopen. Aan die stap gaat vrijwel altijd een voorbereiding vooraf in de vorm van persoonlijke gesprekken en vaak ook belijdeniskatechese. Als u hierover denkt, neem dan gerust contact op met één van onze predikanten.

Als u al gedoopt bent (hetzij als kind, hetzij als volwassene), zijn er verschillende situaties mogelijk.

  1. Als u elders gemeentelid was van de Protestanse Kerk en u verhuist naar Goes, is er een goede kans dat u automatisch wordt overgeschreven naar onze gemeente. In dat geval hoeft u zelf niets te doen. We proberen zoveel mogelijk om nieuw-ingekomenen te bezoeken om hen te verwelkomen. - Als u elders gemeentelid was van een hervormde gemeente, wordt u waarschijnlijk in eerste instantie overgeschreven naar de Hervormde gemeente te Goes De Levensbron (het andere filiaal van de Protestantse Kerk hier in Goes). In dat geval krijgt u bezoek van De Levensbron. Als u de voorkeur geeft aan onze gemeente, dan kunt u dat kenbaar maken aan de bezoeker van De Levensbron. U wordt dan naar ons overgeschreven. - Als u het gevoel krijgt dat u na uw verhuizing naar Goes niet automatisch bent overgeschreven, neemt u dan contact op met de kerkelijke gemeente van uw vorige woonplaats, om u alsnog te laten overschrijven naar Goes.
  2. Ook als u buiten Goes woont en ter plaatse lid bent van een Protestantse gemeente, kunt u - wanneer u dat wilt - zich aansluiten bij onze gemeente. U kunt dat kenbaar maken aan onze scriba. Die zorgt er dan voor dat u (zoals dat heet) voorkeurslid wordt van de Protestantse gemeente te Goes. We moeten daar eerlijk bij zeggen dat persoonlijk pastoraat aan voorkeursleden op grote afstand van Goes slechts beperkt mogelijk is.
  3. Als u op dit moment lid bent van een ander kerkgenootschap dan de Protestantse Kerk en u wilt lid worden van onze gemeente, neemt u dan contact op met de scriba of met één van onze predikanten. Zo mogelijk in goed overleg met het kerkgenootschap van herkomst kunt u overkomen naar onze gemeente. Daarbij erkennen we uw doop en vaak ook uw belijdenis in de vorige kerk.
  4. Als u lid bent van een ander kerkgenootschap (bijvoorbeeld de Rooms-Katholieke Kerk) en dat ook wilt blijven, kunt u (onder bepaalde voorwaarden) daarnáást gastlid worden van onze gemeente. U hebt dan dus in feite een dubbel lidmaatschap. Een gastlid telt volwaardig mee in onze gemeente; zo kan een gastlid in onze gemeente ouderling of diaken worden. Als u gastlid van onze gemeente wilt worden, schrijft u een brief of mail aan onze scriba.

U bent altijd welkom om mee te doen met onze kerkdiensten en met onze activiteiten (kringen en gespreksgroepen). Daarvoor hoeft u geen gemeentelid te zijn. U kunt een abonnement nemen op ons kerkblad Op Weg. Ook kunt u een beroep op ons doen voor een persoonlijk gesprek; neemt u daarvoor gerust contact op met één van onze predikanten.

Voor nieuwe aanmeldingen en/of vragen over uw lidmaatschap kunt u zich wenden tot

Dhr. J.W. van Deventer
lrp@protestantsgoes.nl
Postbus 2003, 4460 MA Goes